Ai vậy ta ?

* * ********* *******
* * * * *
* * * * *
* * * * **** * *** * * *
* * * * * * ** * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * *** * * * * *
* * * * *** * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * ** * ** * * * * *
* * *** * **** * * * * *******

* * ********* *******
* * * * *
* * * * *
* * * * **** * *** * * *
* * * * * * ** * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * *** * * * * *
* * * * *** * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * ** * ** * * * * *
* * *** * **** * * * * *******
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////r!oVVVNor////////////////////////////////////////////////
///////////////////oVVVNNNVNNNNNNVNVr//////////////////////////////rVVVVVVVVNNVV
/////////////////VNNNNNNNNNNNNNNNNNNVVVr/////////////r////rr////!VVVVVNNNNNNNNNN
/////////////!oVNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNVNNVVVVVVVVVVNNNNN##NNNVVVoVVVVVVVNVVNNNN
////////////oVNNNNN#NNNNNNN#NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN##################NNVVNNNNNNNNNN
//////////rVVNNN#N###N#N###NNNNNN###NNN#####N########################NNNNNNNNNNN
rrr!!!!!!oVNN######################N###N###############################NNNNNNNNN
!!oooooooN###########N#################################################N##NNNNNN
!!!!!!!V###########NNNNNNNNNN####################################VVVVNNNNN##NNN#
o!!!!!!N##NN###NNNNVVVVVVVVVVVNN###########################VVVVVNVoNVNNNNN####NN
rrrrrrrNN#####NVVVVooooo!ooooVVVVNNN#######N#NNN#######VVVVVVVVVoVNNNNNNNNN####N
rrrrrro######NVVooooooo!!!!!!!oooooVVNN##NNNNVNVN##o!!VVoVooVVVVNNNNNNNNNNNNN###
!!!!!!!#####NVooooooooo!!!!!!!!!!!!!!oVNNNNooNoVNV!r!oooVVVVVVNNNN###NNNNNNNNN##
!!!!!!o####NNooooooooo!!!!o!!!!!!!!!!!!oVVooooooV!oVNN#####NNNN###NNNNNNNNNNNNNN
!!!!!!!N###NVooooooo!!ooVVooo!oo!!!!!!!!oooooVNN!oNN####NNNNN#NNNNNNNNNNNNN#####
rrrrrrrr###VVooooooooVVVoVVVVVVVo!!!!!!!!oooooVoVNNNNNNNNNN##NNNNNN####NNNNNNNNN
////////rN#VVoooooooooVVVVVV#ooo!!!!!!!!!!!oooVoNNNNNNNNNN#NN##NNNNNNVNNNNNNNNNN
/////////r##oooooooooooVVNVVVVo!!!!!!!!oo!ooooVoNNNNNNNN###NNNNNNNNNNNNNNNNVVVVN
///////////N#VVVVVVVVoooooooooo!!!!!!!oooooooVNoNNNNNNNN##NNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNN
rrrrrrrrrrr//#oVVN###Vo!!!!!ooo!!!!oooooooooVVN!NNNNNN##NNNNNNNNNNNVVVNNNNNNNNNN
rrrrrrrrrrrrrrN#VVVVVoo!!!!!oooooooooooooooVVNNVNNNNNNN#NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN##NN
rrrrrrrrrrrrrrrrr!oooooo!!!!!!VoooooooooooVVVNVNNNNNN#NNNNNNNNNNNNNNNNNN######NN
rrrrrrrrrrrrrrrrrr!ooooo!!!oVVooooVVooooVVVVNNNN##NNN#NNNNNNNNNNNNNN#####NNNNNNN
rrrrrrrrrrrrrrrrrrr!ooooVoVVVVooVNVoooVVVVVNNVNNNNNN#NN#NNNNNNNN#N####NNNNNNNNNN
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooVVooVVNNoVoooooooVVN##N#NN###N##NNNNNNNN####NNNNNNNNNNNN
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!oVVNNVVVVVoooooVNNNNNNNN########NNNNN#####NNNNNNNNNNNNN
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!oVVVVVVVVVN#!oVVoVN##########NNN####NNNNNNNNNNNNNN
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroorrN#N!!oooVN##########NN###NNNNNNNNNNN#NNNN
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrN#!!!oVVN####N######NN#NNNNNNNNNNNNNNNNN
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroN!!!oVVN#####N#######NNNNNNNNNNNNNNNNNN
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroN!oooVN#NNNN#NN####NNNN#NNNNNNN#NNNNNN
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!rrrrrrrrrrrrr!!!VoooVoVVVN###NN######NNNNNN#N####NNNN
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!oooooVNN#####N######NN#######NNNN##
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooNNNNNN########N#######N###NNNN####N
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!NNNNNNNNNN######N###N#######NNN#####NNN
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroNNNNNNNNNNNNNNN#################NN######NNNNN
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrro#VN#VNNNNNNNNNN##NNNNN###############NNNNNNNNNNN
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrro#NNN#!NN##NNNNNNNNNNNNNN#NN#############NN#NNNNNNN
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrro#VNN#oNN####NNNNNNNNNNNNNN####NN##########NNN#NNNNN

* * ********* *******
* * * * *
* * * * *
* * * * **** * *** * * *
* * * * * * ** * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * *** * * * * *
* * * * *** * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * ** * ** * * * * *
* * *** * **** * * * * *******

* * ********* *******
* * * * *
* * * * *
* * * * **** * *** * * *
* * * * * * ** * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * *** * * * * *
* * * * *** * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * ** * ** * * * * *
* * *** * **** * * * * *******

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: